Badanie bialek

Współczesna biochemia dysponuje wieloma wyszukanymi technikami badania białek, których opis znacznie wykracza poza zakres tego podręcznika. Techniki inżynierii genetycznej pozwalają na ekspresję białek w dogodnych komórkach gospodarza, co jest konieczne do ich dalszego oczyszczenia. Oczyszczone białka można poddać krystalizacji, a następnie posługując się technikami takimi jak dyfrakcja promieni X, wyznaczyć ich strukturę przestrzenną. Przy oczyszczaniu białek często stosuje się konstrukcje genetyczne, w których sekwencję kodującą białko łączy się w wektorze ekspresyjnym z sekwencją domeny, pozwalającej na łatwe oczyszczenie powstałego białka fuzyjnego metodami chromatografii powinowactwa. Jednym z najpotężniejszych narzędzi współczesnej biochemii białek jest spektroskopia mas, która pozwala na dokładną identyfikację białek na podstawie fragmentów peptydowych. Drogę do zastosowania tej techniki na szeroką skalę otworzyły między innymi postępy w pracach nad sekwencjonowaniem ge-nomów, dzięki którym poznaliśmy hipotetyczne sekwencje białek kodowanych przez te genomy. W połączeniu z zaawansowanymi technikami rozdziału białek, takimi jak elektroforeza w dwóch wymiarach, spektrometria mas pozwala na identyfikację wszystkich białek w próbce pochodzącej z badanych komórek lub tkanek, czyli składu proteomu próbki. Analiza zmian proteomu komórek jest obecnie ważnym nurtem w badaniach biomedycznych, duże nadzieje pokłada się np. w pracach dotyczących identyfikowania zmian w proteomie komórek nowotworowych.