Metylacja DNA

W komórkach wielu gatunków bakterii samotna metylaza Dam metyluje adeninę w pozycji N-6 sekwencji 5GATC3. W komórkach E. coli prawie wszystkie sekwencje GATC podlegają metylacji, co reguluje wiele procesów komórkowych, między innymi: inicjację replikacji chromosomu, procesy naprawy DNA (naprawa błędnie sparowanych zasad) oraz moduluje wyrażanie się wielu genów. Dla kilku gatunków bakterii (Vibńo cholerne czy Yersinia pseudotuberculosis), w przeciwieństwie do E. coli czy Salmonella enteńca, metylaza Dam jest enzymem niezbędnym do przeżycia. Wyjaśnienie tych różnic wymaga dalszych badań. Metyla-cja sekwencji GATC w niektórych regionach promotorowych podwyższa poziom transkrypcji, w innych obniża siłę promotora, a w niektórych proces ten nie ma wpływu na poziom transkrypcji. Na przykład metylacja Dam w regionie promotorowym transpozonu TnlO blokuje syntezę transpozazy, co ogranicza częstość transpozycji. Popularny mechanizm modulacji ekspresji genów przez metylację Dam polega na współzawodniczeniu o miejsca wiązania z białkami regulatorowymi - aktywatorami lub represorami transkrypcji, takimi jak np. Lrp czy OxyR. W tych przypadkach sekwencje GATC zlokalizowane są w obrębie miejsc wiązania białek regulatorowych. Klasycznym przykładem tego typu oddziaływań jest regulacja ekspresji opemnupap uropatogennych szczepów E. coli. Liczba genów, których transkrypcja podlega modulacji na drodze metylacji Dam, nie jest dokładnie określona.