Sciana komorkowa

W przypadku komórek roślinnych dodatkową przeszkodą, którą należy pokonać przy wprowadzaniu do nich DNA, jest ściana komórkowa. Dlatego też transfekcje komórek roślinnych, dokonywane są za pomocą jednej z wyżej wymienionych metod, należy poprzedzić etapem protoplastyzacji, polegającym na częściowym usunięciu ścian komórkowych. Po dokonaniu transfekcji protoplasty regenerują ścianę komórkową. Warto przy tym nadmienić, że w odpowiednich warunkach z pojedynczych protoplastów możemy uzyskać całe rośliny. Podłączenie DNA do wektora nie jest warunkiem koniecznym do transfekcji kompetentnych komórek zwierzęcych czy też roślinnych. Komórki pobierają każdy DNA, zarówno w formie kolistej, jak i liniowej, mało- i wielkocząsteczkowy. Warunkiem uzyskania stabilnej modyfikacji biorcy jest włączenie rekombinowa-nego DNA do chromosomów gospodarza. Losy DNA zależą między innymi od gatunku, z którego pochodzą komórki biorcy. Na przykład w komórkach mysich DNA może ulec klasycznej homologicznej rekombinacji. W komórkach innych gatunków zazwyczaj dochodzi do rekombinacji między niehomologicznymi cząsteczkami DNA, a jej mechanizm nie jest jeszcze dobrze poznany. Wiadomo, że po wniknięciu do komórki cząsteczki DNA mogą się połączyć ze sobą w wielo-kopiowe tandemy, tworząc wielkocząsteczkowy „transgenom", który następnie rekombinuje z jednym z chromosomów gospodarza.